Reflectie en portfolio en reflectie, wat te beoordelen?

Reflectie en portfolio en reflectie, wat te beoordelen?

Een operationalisering van reflectie (binnen een portfolio)

Reflectie_protfolio_RH_YPMet de introductie van competentiegericht onderwijs wordt het noodzakelijk om op een andere wijze dan tot nu toe gebruikelijk de studenten te begeleiden en te beoordelen in hun opleiding tot beroepsbeoefenaar. Bij bijna alle opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam heeft dit geleid tot het invoeren van het middel portfolio. In het portfolio doen studenten verslag van hun (competentie)-ontwikkeling om deze groei te kunnen volgen en/of te waarderen. Hierbij valt te allen tijde het woord ‘reflectie’ als essentiële voorwaarde om tot een adequaat portfolio te komen.

Het competentiegericht onderwijs heeft er ook toe geleid dat er een (her)waardering van de vaardigheid reflectie heeft plaatsgevonden. In meerdere beschrijvingen van beroeps- en opleidingscompetenties is deze vaardigheid als specifieke competentie genoemd. (Benammar 2004)

Veel opleidingen en docenten worstelen echter nog met de vraag hoe het portfolio te hanteren in het onderwijs, laat staan hoe het portfolio en de inhoud daarvan te beoordelen. Bij docenten zijn de wensen ontstaan met betrekking tot het eenduidig kunnen waarnemen, meten en waarderen van de inhoud van het portfolio. Dit artikel richt zich op een specifieke onderdeel van het portfolio, de specifieke competentie genoemd, ‘reflectie’.

Eén van de activiteiten van de Kenniskring Reflectie is het doorlichten van verschillende werkvormen en middelen die zijn gericht op reflectie en, indien mogelijk aan te geven hoe zij kunnen worden gebruikt voor het trainen en ontwikkelen van de competentie ‘reflectie’ binnen de bestaande curricula van de Hogeschool van Amsterdam.

In bovenstaande tekst wordt het begrip reflectie ‘onbedoeld’ de ene keer gedefinieerd als vaardigheid en de andere keer als competentie. Dit geeft meteen aan wat het spanningsveld is dat momenteel de discussies voedt en dat tevens de oorzaak vormt voor de verschillende wijzen hoe met ‘reflectie’ wordt omgegaan.

In deze tekst hopen we enige helderheid te verschaffen in het gebruik van het begrip reflectie en de wijze waarop dit kan worden gehanteerd binnen het gebruik van het onderwijskundige middel ‘portfolio’.

Door Rob Haacke & Yvonne van der Ploeg, verschenen in Eindrapport Kenniskring Reflectie op het handelen, juni 2004, 38-46
Artikel downloaden: Reflectie en portfolio en reflectie, wat te beoordelen?

[hr]

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

[ic_add_posts tag=’Boeken’ showposts=’3′ ]

[hr] Aanvullende artikelen

[ic_add_posts tag=’Artikelen’ showposts=’3′ ]

[hr] Tools om zelf toe te passen

[ic_add_posts tag=’tools’ showposts=’3′ ]