Stappenplan brainstormreflectie voor groep

Een brainstormreflectie met een groep professionals kan helpen bij het genereren van nieuwe ideeën en oplossingen voor een specifiek probleem of uitdaging. Hieronder vind je een stappenplan voor het uitvoeren van een succesvolle brainstormsessie:

Stap 1: Voorbereiding

 • Bepaal het doel van de brainstormsessie en selecteer de deelnemers.
 • Kies een geschikte ruimte en zorg voor de nodige materialen zoals papier, pennen, post-its, een whiteboard en markers.
 • Communiceer het doel van de sessie en eventuele richtlijnen voor de deelnemers voorafgaand aan de sessie.

Stap 2: Introductie

 • Begin de sessie met een introductie van het doel van de sessie en de verwachtingen voor de deelnemers.
 • Leg eventuele spelregels of richtlijnen uit die de deelnemers moeten volgen tijdens de sessie, zoals het vermijden van kritiek op ideeën en het stimuleren van het genereren van zoveel mogelijk ideeën.

Stap 3: Ideeën genereren

 • Stimuleer de deelnemers om ideeën te genereren door middel van brainstormtechnieken zoals mindmapping, woordassociatie of ‘what if’-vragen.
 • Laat de deelnemers individueel ideeën opschrijven op post-its of papier en plak ze op het whiteboard.
 • Bied de mogelijkheid om de ideeën te bespreken en verder te ontwikkelen door middel van groepsdiscussies en het combineren van ideeën.

Hieronder vind je een aantal variaties op de stap ideeën genereren:

Brainwriting

In plaats van ideeën hardop te delen, schrijven de deelnemers individueel ideeën op en geven deze door aan de persoon naast hen. Deze persoon voegt vervolgens nieuwe ideeën toe of verbetert de bestaande ideeën. Dit proces gaat door totdat alle ideeën zijn besproken.

Mindmapping

Deelnemers schrijven het hoofdonderwerp in het midden van een groot vel papier en tekenen daar omheen alle ideeën die in hen opkomen. Deze ideeën kunnen verder worden uitgewerkt door het tekenen van takken en subcategorieën.

Woordassociatie

Een deelnemer noemt een woord en andere deelnemers noemen woorden die in hen opkomen bij het horen van dat woord. Deze woorden worden vervolgens gebruikt om nieuwe ideeën te genereren.

Visualisatie

Deelnemers worden gevraagd zich voor te stellen hoe het probleem eruit zou zien als het was opgelost. Ze beschrijven deze oplossing vervolgens in detail en gebruiken dit als uitgangspunt om nieuwe ideeën te genereren.

Rollenspel

Deelnemers spelen verschillende rollen, bijvoorbeeld die van klant, leverancier, concurrent of expert. Ze denken vanuit deze verschillende perspectieven en genereren op die manier nieuwe ideeën.

Stap 4: Ideeën evalueren

 • Selecteer een aantal ideeën die het meest veelbelovend lijken en bespreek deze uitgebreider met de groep.
 • Stel vragen om de ideeën verder te verfijnen en te evalueren op haalbaarheid en relevantie.
 • Bepaal welke ideeën het meest geschikt zijn om verder uit te werken.

Hieronder vind je een aantal variaties op de stap ideeën evalueren:

Dotmocracy

Elk idee wordt op een groot vel papier geschreven en alle deelnemers krijgen stickers om te stemmen op de ideeën die zij het meest veelbelovend vinden. Op deze manier kan snel worden bepaald welke ideeën het meeste potentieel hebben.

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) kan worden gebruikt om de sterke en zwakke punten van elk idee te identificeren, evenals de kansen en bedreigingen die elk idee met zich meebrengt.

Criteria-gebaseerde evaluatie

Er worden bepaalde criteria vastgesteld waaraan de ideeën moeten voldoen, bijvoorbeeld haalbaarheid, kosten, impact of innovativiteit. Elk idee wordt vervolgens beoordeeld op basis van deze criteria.

Prioriteren

Alle ideeën worden gerangschikt op basis van hun potentieel of urgentie. Het team kan vervolgens besluiten om alleen de meest veelbelovende ideeën verder uit te werken.

A/B-testen

Ideeën worden getest door middel van een A/B-test. Bijvoorbeeld door het uitproberen van twee verschillende versies van een product of service bij verschillende groepen klanten, en dan te evalueren welke versie beter presteert.

Stap 5: Actieplan

 • Bepaal welke acties nodig zijn om de gekozen ideeën uit te voeren.
 • Stel prioriteiten en bepaal wie verantwoordelijk is voor welke acties en wanneer deze moeten worden uitgevoerd.
 • Maak een actieplan en deel dit met alle deelnemers.

Stap 6: Follow-up

 • Stuur na de sessie een samenvatting van de brainstormsessie en het actieplan naar alle deelnemers.
 • Houd regelmatig contact met de verantwoordelijke personen om de voortgang van de acties te volgen en eventuele obstakels op te lossen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de effectiviteit van een brainstormreflectie afhangt van de mate waarin de deelnemers openstaan voor nieuwe ideeën en bereid zijn om samen te werken. Een goede begeleiding van de sessie kan hierbij helpen en bijdragen aan een succesvol resultaat.

Download stappenplan in pdf